Sagnə e “Cəcèrca”

Antonio Gerardo Marinelli

Non troverete la traduzione in lingua italiana di questa ricetta. Essa è destinata a chi conosce o ha voglia di conoscere il nostro dialetto.

Ingredienti

-Tre jummèllə cólmə də faròina 
-Tre jummèllə cólmə də cəcèrca 
– na fèlla də lardə də prəsuttə 
– cinghəosoja pəmmadéurə pəleátə 
– nu mazzətieàllə də bbasíləca 
– iunə ciùffə də pətrəséndrə 
– na scindra d’agliə 
– na cəpólla fémmənə 
– nu diavrìllə 
– nu bbəcchiérə a fèllə chiojnə də uógljə də cheàsa 
-seàlə, ch’ellə chə cə véuə . 

Preparazione

Arcapeàtə lə cecèrca pə ləvea cacché cippə sicchə o cacché səmènda, pətruccia o muschìllə chə nngéndra. Sciacquatələ e məttetələ a bbagnə pə almòina na jurneàta, doppə də che arrəsciacquatələ , facétələ còcərə a scèmma vassa , apələ apələ, davéndrə a na pəgnjéəta (pəlzənéttə) chə nu peàrə də litrə d’àcqua jəleàta , na scìndra d’agljə e na pónda də seàlə. 

Pə lə “sagnə”, assòpra a ru taurìllə, mmbasteàtə la faróina chə na nzégna de seàlə , nu cucchiareàta də uógljə e l’àcqua chə cə véue pə avàjjə na mbràisa líscia e chiuttòstə séuada. Chə ru canniéllə faciaitə na pìttra, nàunə prassjéajə səttoílə, nnfarəníetəla ascí bbiéllə , arrabbərritəla gne nu tubbə e, chə nu curtiəàllə , gna avíscia tagjéajə nu supresceàtə, faciaitə na pìcca də sagnə , naune prassjéajə stréttə e manghə tàndə larghə; arsəcheàtə lə lènzə ch’avàitə fàttə longhə pə farlə addəvəndèa còrtə gna fussərə accucchjeàtə ddìuue o tre daita . Apuójə facétələ assəcuójə spaləjéatə ngióima a ru taurìllə chə na pónda de faróina assópra. 

Mèndrə le sagne s’assucanə , prəpareàtə ru sìuchə : -adacceàtə cəpolla, agliə e l’undə də prəsuttə e sfrəjetələ chieanə chieanə a na vəssàura , nziémbra all’uógljə . Məstəcatəcə lə pummadeurə taglieàtə , ru bbasìləca e ru pətrəséndrə tretieatə e nu pəzzəttìeàllə də diavrìllə. Nnzapuroìtə chə lə seàlə e faciaitə còcərə pə nu quàrtə d’àura, chiù o mòinə. 

Quandə ru sìuchə è pròndə, ammuccatərə davéndrə alla pəgnjéəta (pəlzənéttə) də lə cəcèrca òramía cottə; ammuccàtəcə na nnzegna d’àcqua vəllóita, sə cə véuə , faciaitə nnzapurojə cacché mumendə, dapuójə, quandə arrəsciògljə a vullə, amməneàtə lə sagnə e facetələ còcərə davéndrə alla pəgnjéəta (pəlzənéttə), mmiésə alla mənéstà. Na vòlda còttə, levatə la pəgnjéəta ( pəlzənéttə ) da ru fuóchə, lasseàtə tùtta la rròbba a arpuseàjə na nzégna.

Dapuójə magnjéatə. Bonappətojtə.

Sagne e cicerchie (foto da giallozafferano Blog)

Copyright: Altosannio Magazine 
EditingEnzo C. Delli Quadri  

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...