Rəcueàrdə sbiadoíta 

Antonio Gerardo Marinelli Rəcueàrdə sbiadoíta (quatrariéllə d’ajjérə alla scheula nngammbagna.)  Ru séulə je còrrə appriéssə. Pròima də irsənə arrieàla alla viarèlla l’ombra léurə. Na trèccia də capìllə a culéurə də greànə, gne rəcamə, assopra a ru grembiule bbianghə de l’innucenza sə péusa. Cartèlla də séurə nə póisa a quóirə chə də quàrtə la pòrta, chəmmuóajə prassjéajə améurə tra friatə cə steà. Calzéttə… Read More Rəcueàrdə sbiadoíta 

Pubblicità

Rəcchezza bbusciàrda d’ajjérə. Ricchezza e bugia di altri tempi.

Antonio Gerardo Marinelli Rəcchezza bbusciàrda d’ajjérə. Uəlójja e məsèria. Ndonì, magniàtə caccàusa chə nìuuə auuójjə. Nàunə, t’arrəngraziə, stíenghə satùllə. Majjə già magnieàtə Na fərcəneàta maccarìunə, Na nzégna də cheàscə Na ponda de peànə e vévəta na òccia də vóinə. Ricchezza e bugia di altri tempi. Voglia e miseria. Antonio, mangia qualche cosa con noi oggi.… Read More Rəcchezza bbusciàrda d’ajjérə. Ricchezza e bugia di altri tempi.

La culaziungella

Antonio Gerardo Marinelli La culaziungella La panónda e prónda.Na manuccia, apilo apilo,acchiappə də pəànə na fəlluccia.Fəlluccia , bella e sapróita,chə cròsca e məglioica nnumedoita, arcapàta da nu panəlluccə uojje sfurneatə.D’acqua e uoagliə nzəppuata e də zuccarə mmbacchàtə mmocca arroiva,mèndrə na pícca də occə tradətroicə,  culannə,me mmbanondanə daita, vocca e arza.Nngurdənizia o feamə?Zittə tijuə e zittə jojjə nu muccəchillə mabballə… Read More La culaziungella

Cavallo a dondolo

Questa poesia fa parte del libro “Dall’Eco dei Miei Monti” che Ugo D’Onofrio, nativo di Capracotta e Agnonese d’adozione, già magistrato e avvocato, diede alle stampe nel giugno del 1979 e che, nel 1980, conseguì, nell’ambito del Premio Internazionale “Approdo”,  il I° premio nella sezione “Libro di Poesia e Narrativa”.  Dondola, dondola cavallino,dondola i miei vagiti, dondola i miei sorrisi,sorrisi stampati… Read More Cavallo a dondolo

Sagnə e “Cəcèrca”

Antonio Gerardo Marinelli Non troverete la traduzione in lingua italiana di questa ricetta. Essa è destinata a chi conosce o ha voglia di conoscere il nostro dialetto. Ingredienti -Tre jummèllə cólmə də faròina -Tre jummèllə cólmə də cəcèrca – na fèlla də lardə də prəsuttə – cinghəosoja pəmmadéurə pəleátə – nu mazzətieàllə də bbasíləca – iunə ciùffə də pətrəséndrə – na… Read More Sagnə e “Cəcèrca”

Morte di una pianta

Ugo D’Onofrio Questa poesia fa parte del libro “Dall’Eco dei Miei Monti” che Ugo D’Onofrio, nativo di Capracotta e Agnonese d’adozione, già magistrato e avvocato, diede alle stampe nel giugno del 1979 e che, nel 1980, conseguì, nell’ambito del Premio Internazionale “Approdo”,  il I° premio nella sezione “Libro di Poesia e Narrativa”. Dopo circa 40 anni dalla scrittura di questa poesia… Read More Morte di una pianta

“L’Eco”

Ugo D’Onofrio Questa poesia apre il libro “Dall’Eco dei Miei Monti” che Ugo D’Onofrio, nativo di Capracotta e Agnonese d’adozione, già magistrato e avvocato, diede alle stampe nel giugno del 1979 e che, nel 1980, conseguì, nell’ambito del Premio Internazionale “Approdo”,  il I° premio nella sezione “Libro di Poesia e Narrativa”. Quell’eco.. !Quell’eco che nasce lontana,rimbalza su specchi di… Read More “L’Eco”

Accaseàtə da Cənguanndénnə.

A mia moglie Cənguanndénnə  enə  passeàtə da quandə c’émə accaseàtə.Nu lambə, na sciammata.Na mianə e l’aldra c’émə data, sembrə.Rəspettə, pazienzia e améurə cuscióitə chə  aquəra, fóilə e tandə səndəmíeàndə.Da Səmènda səməndeàta du sciurə enə natə chə aldrə e dìuuə sciurə prassjéajə prufumeàtə  aprieàssə c’enə arlialàtə.Na jurneàta  longa na vóita,da séulə a séulə, senza nòttə e… Read More Accaseàtə da Cənguanndénnə.