Gna nénguə. Come nevica. 

Antonio Gerardo Marinelli con foto di Fabio Verdone Nénguə. Gna nénguə.  Appəccjeàte e ru fuóchə. Pəlzənéttə apuuieatə mbìzza mbìzza assópra àlla vreàscia. Àcqua jəleàta davéndrə alla tóina. Dóitə arcalca ru séulə a mendə assopra a lə vritiə nnumədoitə. Scàrpiunə undə chə cóteca fresca p’addəmeànə prondə. Pəsciuóttə appóisə daféurə. La nəvòira pə stestatə é chiaina. Nénguə. Doppə, lavèzzərə e pəscólla. Nevica. Come nevica.  Acceso è il fuoco. Paiolo appoggiato di lato, sopra… Read More Gna nénguə. Come nevica. 

Pubblicità

Rəcueàrdə sbiadoíta 

Antonio Gerardo Marinelli Rəcueàrdə sbiadoíta (quatrariéllə d’ajjérə alla scheula nngammbagna.)  Ru séulə je còrrə appriéssə. Pròima də irsənə arrieàla alla viarèlla l’ombra léurə. Na trèccia də capìllə a culéurə də greànə, gne rəcamə, assopra a ru grembiule bbianghə de l’innucenza sə péusa. Cartèlla də séurə nə póisa a quóirə chə də quàrtə la pòrta, chəmmuóajə prassjéajə améurə tra friatə cə steà. Calzéttə… Read More Rəcueàrdə sbiadoíta 

Rəcchezza bbusciàrda d’ajjérə. Ricchezza e bugia di altri tempi.

Antonio Gerardo Marinelli Rəcchezza bbusciàrda d’ajjérə. Uəlójja e məsèria. Ndonì, magniàtə caccàusa chə nìuuə auuójjə. Nàunə, t’arrəngraziə, stíenghə satùllə. Majjə già magnieàtə Na fərcəneàta maccarìunə, Na nzégna də cheàscə Na ponda de peànə e vévəta na òccia də vóinə. Ricchezza e bugia di altri tempi. Voglia e miseria. Antonio, mangia qualche cosa con noi oggi.… Read More Rəcchezza bbusciàrda d’ajjérə. Ricchezza e bugia di altri tempi.

Ru macarògnə aspètta. Il ragno aspetta.

Ru macarògnə aspètta Ru macarògnə aspèttaA cheàsa andóica spiccia e a fənestrə chìusə s’é addeàtə. Na pìcca də telarógnə appaisə, da na retəpòrta all’aldra, tèssə ru macarògnə. Ennə ènə passeàtə. Ru séulə, chə va sembrə casarəjènnə gna ggióira, pe rəspettə , sə n’abbrəogna a ndreàjə sapénnə ca’ léuchə nə nndréua anəma vóiva. P’accundəàje l’uschíurə, issə, c’appìccia ru munnə, jə manna na sprella də lìucə sajja chə sə pèrdə miésə… Read More Ru macarògnə aspètta. Il ragno aspetta.

La culaziungella

Antonio Gerardo Marinelli La culaziungella La panónda e prónda.Na manuccia, apilo apilo,acchiappə də pəànə na fəlluccia.Fəlluccia , bella e sapróita,chə cròsca e məglioica nnumedoita, arcapàta da nu panəlluccə uojje sfurneatə.D’acqua e uoagliə nzəppuata e də zuccarə mmbacchàtə mmocca arroiva,mèndrə na pícca də occə tradətroicə,  culannə,me mmbanondanə daita, vocca e arza.Nngurdənizia o feamə?Zittə tijuə e zittə jojjə nu muccəchillə mabballə… Read More La culaziungella

Chèsta e la guerra.

Antonio Gerardo Marinelli Davéndrə a ru pastranə solamendə l’anəma c’è armasta.Essa, lacrəmə ameàrə glióttə, sottebbraccə a nu vròccə chə nə fatòja chiù.Məseria crescə nziémbra a ru quatrarieàllə chə, də colpə, la mortə ra pròmòssə gənəralə.Chèsta e la guerra. Questa è la Guerra Nel pastranosolo l’anima è rimasta.Lei,lacrime amare inghiotte,unita ad un braccioche non lavora più.Cresce… Read More Chèsta e la guerra.

Cavallo a dondolo

Questa poesia fa parte del libro “Dall’Eco dei Miei Monti” che Ugo D’Onofrio, nativo di Capracotta e Agnonese d’adozione, già magistrato e avvocato, diede alle stampe nel giugno del 1979 e che, nel 1980, conseguì, nell’ambito del Premio Internazionale “Approdo”,  il I° premio nella sezione “Libro di Poesia e Narrativa”.  Dondola, dondola cavallino,dondola i miei vagiti, dondola i miei sorrisi,sorrisi stampati… Read More Cavallo a dondolo

Morte di una pianta

Ugo D’Onofrio Questa poesia fa parte del libro “Dall’Eco dei Miei Monti” che Ugo D’Onofrio, nativo di Capracotta e Agnonese d’adozione, già magistrato e avvocato, diede alle stampe nel giugno del 1979 e che, nel 1980, conseguì, nell’ambito del Premio Internazionale “Approdo”,  il I° premio nella sezione “Libro di Poesia e Narrativa”. Dopo circa 40 anni dalla scrittura di questa poesia… Read More Morte di una pianta

“L’Eco”

Ugo D’Onofrio Questa poesia apre il libro “Dall’Eco dei Miei Monti” che Ugo D’Onofrio, nativo di Capracotta e Agnonese d’adozione, già magistrato e avvocato, diede alle stampe nel giugno del 1979 e che, nel 1980, conseguì, nell’ambito del Premio Internazionale “Approdo”,  il I° premio nella sezione “Libro di Poesia e Narrativa”. Quell’eco.. !Quell’eco che nasce lontana,rimbalza su specchi di… Read More “L’Eco”